Je bent hier:

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN INDOOR KARTING NIJMEGEN BV

1. ALGEMEEN 

1.1 Indoor Karting Nijmegen BV, hierna te noemen ANAC is voor iedereen toegankelijk, echter: 

•de karts, de baan en paintballruimte zijn alleen toegankelijk voor personen van 14 jaar en ouder. 

•kinderen beneden de 14 jaar uitsluitend onder begeleiding van volwassenen. 

•kinderen vanaf 8 jaar en 1.40 meter mogen karten in de daarvoor bestemde kinderkarts tijdens de daarvoor gereserveerde dagdelen

•wie een profiel aanmaakt en digitaal ondertekent geeft te kennen op de hoogte te zijn van de geldende veiligheids- en huisregels en de inhoud van deze algemene voorwaarden. 

•personen die zich niet aan de regels houden en/of wangedrag vertonen kunnen met onmiddellijke ingang de toegang tot de baan en/of het pand voor bepaalde of onbepaalde tijd worden ontzegd. Ook kan hen alle rechten behorende bij een “membership” worden ontnomen.

•Dit alles zonder recht van teruggave van betaalde gelden. 

1.2 Het is bezoekers en rijders niet toegestaan om: 

•de baan te betreden of op de afzettingen plaats te nemen. 

•afval of andere voorwerpen op de baan te gooien. 

•in het pand te roken, vuur te maken of glaswerk mee te nemen op de baan. 

1.3 De rijders zijn bovendien verplicht om: 

•kennis te nemen van de geldende veiligheids -en huisregels en de briefing bij te wonen. 

•de baan alleen te betreden met helm en geschikte beschermende kleding. 

•de paintballruimte alleen te betreden met masker en beschermende kleding

•zich aan de aanwijzingen van medewerkers van ANAC te houden. 

1.4Het is de rijders verboden om: 

•de karts roekeloos te rijden en te beschadigen 

•anderen op enigerlei wijze in gevaar te brengen. 

•de karts onder invloed van alcohol, andere genotmiddelen en/of medicijnen te rijden. 

•zonder overleg met baanpersoneel tijdens een heat de kart te verlaten. 

1.5 Het is deelnemers aan alle andere activiteiten, zoals paintball, verboden om

•roekeloos gedrag te vertonen en anderen op enigerlei wijze in gevaar te brengen

•deel te nemen onder invloed van alcohol, andere genotmiddelen en/of medicijnen

2. AANSPRAKELIJKHEID 

2.1 ANAC is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel, ontstaan bij ondertekenaar dan wel bij derden in verband met geleverde goederen of diensten, tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid of schuld van ANAC bij uitvoering van de overeenkomst. 

2.2 Schade ontstaan door verwijtbare nalatigheid van deelnemer(s) aan goederen en/of zaken beschikbaar gesteld door ANAC zal door ANAC op betreffende deelnemer(s) verhaald worden. 

2.3 ANAC is met name niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel (mede) veroorzaakt door het niet nakomen van baan- en veiligheidsregels of aanwijzingen gegeven door medewerkers van ANAC. 

2.4 ANAC Indoor Karting is niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel als gevolg van eigen gedrag en/of gedrag van anderen. Ondertekenaar is bekend met de risico’s van deelname aan de activiteit en verklaart hiervoor voldoende lichamelijke conditie te beschikken. Wij raden met name personen met hartklachten en zwangere vrouwen ten zeerste af deel te nemen.

2.5 ANAC is niet aansprakelijk voor verlies van geld of goederen op het terrein en/of in het pand. 

2.6 Deelnemer is zich ervan bewust, dat bij indoor karting de kans op een technisch mankement tijdens een kartheat aanwezig is. Hoewel de medewerkers van ANAC met inachtneming van de baanregels en de algemene veiligheid hun best zullen doen verlies van rijtijd door een mankement zo beperkt mogelijk te houden kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van betaalde gelden. 

2.7 Klachten worden door ANAC slechts in behandeling genomen indien deze direct worden kenbaar gemaakt aan bevoegd personeel. 

2.8 Onverminderd het vorenstaande is ANAC Indoor Karting slechts voor schade aansprakelijk, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering te betalen uitkering. 

3. RESERVERINGEN

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van ANAC zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Indien een bevestigde opdracht geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, is de ondertekenaar verplicht alle door redelijkerwijs gemaakte onkosten met betrekking tot de reservering evenals de uit de annulering voortgevloeide schade te vergoeden.

3.3 Met inachtneming van hetgeen vermeld is in artikel 2.2 is ondertekenaar gerechtigd om in overleg met ANAC tot 3 dagen vóór uitvoering van de opdracht wijziging aan te brengen in het aantal deelnemers.  

3.4 Hoewel ANAC een verzoek om in te stemmen met wijzigingen, aanpassingen of correcties van de overeengekomen werkzaamheden altijd welwillend zal overwegen, bestaat tot dergelijke instemming geen enkele verplichting.

4 BETALING.

4.1 De prijzen voor karten, paintball en aanverwante activiteiten en goederen zijn alle inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De prijzen van horeca zijn alle inclusief BTW en bediening. Betaling dient met bankpas of contant te geschieden, tenzij anders overeengekomen, doch uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum.

4.2 In geval van reserveringen van activiteiten en/of horecafaciliteiten kan verlangd worden dat een door ANAC te bepalen percentage van ten hoogste 50% van het te betalen bedrag vooraf wordt voldaan. Betaling van het resterende bedrag geschiedt op de afgesproken datum direct na afloop van het arrangement, tenzij anders afgesproken.

4.3 Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van ANAC of op een door ANAC aan te geven bankrekening.Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN INDOOR KARTING NIJMEGEN BV

1. ALGEMEEN 

1.1 Indoor Karting Nijmegen BV, hierna te noemen ANAC is voor iedereen toegankelijk, echter: 

•de karts, de baan en paintballruimte zijn alleen toegankelijk voor personen van 14 jaar en ouder. 

•kinderen beneden de 14 jaar uitsluitend onder begeleiding van volwassenen. 

•kinderen vanaf 8 jaar en 1.40 meter mogen karten in de daarvoor bestemde kinderkarts tijdens de daarvoor gereserveerde dagdelen

•wie een profiel aanmaakt en digitaal ondertekent geeft te kennen op de hoogte te zijn van de geldende veiligheids- en huisregels en de inhoud van deze algemene voorwaarden. 

•personen die zich niet aan de regels houden en/of wangedrag vertonen kunnen met onmiddellijke ingang de toegang tot de baan en/of het pand voor bepaalde of onbepaalde tijd worden ontzegd. Ook kan hen alle rechten behorende bij een “membership” worden ontnomen.

•Dit alles zonder recht van teruggave van betaalde gelden. 

1.2 Het is bezoekers en rijders niet toegestaan om: 

•de baan te betreden of op de afzettingen plaats te nemen. 

•afval of andere voorwerpen op de baan te gooien. 

•in het pand te roken, vuur te maken of glaswerk mee te nemen op de baan. 

1.3 De rijders zijn bovendien verplicht om: 

•kennis te nemen van de geldende veiligheids -en huisregels en de briefing bij te wonen. 

•de baan alleen te betreden met helm en geschikte beschermende kleding. 

•de paintballruimte alleen te betreden met masker en beschermende kleding

•zich aan de aanwijzingen van medewerkers van ANAC te houden. 

1.4Het is de rijders verboden om: 

•de karts roekeloos te rijden en te beschadigen 

•anderen op enigerlei wijze in gevaar te brengen. 

•de karts onder invloed van alcohol, andere genotmiddelen en/of medicijnen te rijden. 

•zonder overleg met baanpersoneel tijdens een heat de kart te verlaten. 

1.5 Het is deelnemers aan alle andere activiteiten, zoals paintball, verboden om

•roekeloos gedrag te vertonen en anderen op enigerlei wijze in gevaar te brengen

•deel te nemen onder invloed van alcohol, andere genotmiddelen en/of medicijnen

2. AANSPRAKELIJKHEID 

2.1 ANAC is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel, ontstaan bij ondertekenaar dan wel bij derden in verband met geleverde goederen of diensten, tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid of schuld van ANAC bij uitvoering van de overeenkomst. 

2.2 Schade ontstaan door verwijtbare nalatigheid van deelnemer(s) aan goederen en/of zaken beschikbaar gesteld door ANAC zal door ANAC op betreffende deelnemer(s) verhaald worden. 

2.3 ANAC is met name niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel (mede) veroorzaakt door het niet nakomen van baan- en veiligheidsregels of aanwijzingen gegeven door medewerkers van ANAC. 

2.4 ANAC Indoor Karting is niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel als gevolg van eigen gedrag en/of gedrag van anderen. Ondertekenaar is bekend met de risico’s van deelname aan de activiteit en verklaart hiervoor voldoende lichamelijke conditie te beschikken. Wij raden met name personen met hartklachten en zwangere vrouwen ten zeerste af deel te nemen.

2.5 ANAC is niet aansprakelijk voor verlies van geld of goederen op het terrein en/of in het pand. 

2.6 Deelnemer is zich ervan bewust, dat bij indoor karting de kans op een technisch mankement tijdens een kartheat aanwezig is. Hoewel de medewerkers van ANAC met inachtneming van de baanregels en de algemene veiligheid hun best zullen doen verlies van rijtijd door een mankement zo beperkt mogelijk te houden kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van betaalde gelden. 

2.7 Klachten worden door ANAC slechts in behandeling genomen indien deze direct worden kenbaar gemaakt aan bevoegd personeel. 

2.8 Onverminderd het vorenstaande is ANAC Indoor Karting slechts voor schade aansprakelijk, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering te betalen uitkering. 

3. RESERVERINGEN

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van ANAC zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Indien een bevestigde opdracht geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, is de ondertekenaar verplicht alle door redelijkerwijs gemaakte onkosten met betrekking tot de reservering evenals de uit de annulering voortgevloeide schade te vergoeden.

3.3 Met inachtneming van hetgeen vermeld is in artikel 2.2 is ondertekenaar gerechtigd om in overleg met ANAC tot 3 dagen vóór uitvoering van de opdracht wijziging aan te brengen in het aantal deelnemers.  

3.4 Hoewel ANAC een verzoek om in te stemmen met wijzigingen, aanpassingen of correcties van de overeengekomen werkzaamheden altijd welwillend zal overwegen, bestaat tot dergelijke instemming geen enkele verplichting.

4 BETALING.

4.1 De prijzen voor karten, paintball en aanverwante activiteiten en goederen zijn alle inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De prijzen van horeca zijn alle inclusief BTW en bediening. Betaling dient met bankpas of contant te geschieden, tenzij anders overeengekomen, doch uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum.

4.2 In geval van reserveringen van activiteiten en/of horecafaciliteiten kan verlangd worden dat een door ANAC te bepalen percentage van ten hoogste 50% van het te betalen bedrag vooraf wordt voldaan. Betaling van het resterende bedrag geschiedt op de afgesproken datum direct na afloop van het arrangement, tenzij anders afgesproken.

4.3 Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van ANAC of op een door ANAC aan te geven bankrekening.